Thông tuyến bảo hiểm y tế – người dân hưởng lợi 

Việc ra chính sách thông tuyến bảo hiểm y tế (BHYT) mang đến cho người dân rất nhiều lợi ích khi đi khám bệnh, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế. Vậy thông tuyến BHYT là gì? tại sao thông tuyến BHYT người dân lại được hưởng lợi. Ngay sau đây BHXH điện tử eBH sẽ giúp quý vị và các bạn tìm hiểu rõ hơn.

Thông tuyến bảo hiểm y tế – người dân hưởng lợi.

1. Thông tuyến bảo hiểm y tế 

Thông tuyến bảo hiểm y tế được hiểu là việc đồng nhất khám chữa bệnh BHYT trong cùng 1 tuyến với nhau.

Ví dụ: Thông tuyến BHYT tuyến huyện thì người đi KCB có thể đi khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện ở cùng 1 tỉnh và được hưởng mức quyền lợi KCB bảo hiểm y tế như nhau.

Căn cứ Khoản 4, Điều 22, Luật Bảo hiểm y tế  46/VBHN-VPQH quy định chi tiết về trường hợp thông tuyến BHYT như sau:

“Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh có mức hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này.”

Như vậy theo Luật bảo hiểm y tế chúng ta đã thực hiện được việc thông tuyến BHYT cấp xã và cấp huyện bắt đầu từ ngày 01/06/2020. Điều này tạo thuận lợi cho người dân trong việc KCB BHYT trong cùng 1 địa bàn tỉnh.

2. Tại sao thông tuyến BHYT người dân được hưởng lợi

Theo quy định trước đó, việc thông tuyến bảo hiểm y tế chỉ được thực hiện, người dân chỉ được hưởng BHYT khi đi khám chữa bệnh tại điểm khám chữa bệnh BHYT ban đầu mình đăng ký. Điều này gây rất nhiều khó khăn khi người bệnh muốn chuyển tuyến điều trị lên tuyến cao hơn hoặc KCB ở khu vực gần nơi mình làm việc và sinh sống, mức hưởng BHYT được tính ở mức hưởng BHYT trái tuyến (mức hưởng thấp hơn so với KCB đúng tuyến) gây bất lợi cho người bệnh.

Người dân khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thông tuyến cấp huyện.

Bắt đầu từ 01 tháng 01 năm 2016 thông tuyến BHYT cấp xã và cấp huyện chính thức có hiệu lực người dân trong địa bàn cùng 1 tỉnh có thể KCB BHYT tại bất cứ địa điểm KCB tuyến xã hoặc tuyến huyện nào và được hưởng mức hưởng như KCB đúng tuyến.

3. Mức hưởng khi đi khám bệnh, chữa bệnh thông tuyến 

Khi thông tuyến mức hưởng khi đi KCB BHYT tại bất cứ trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh được tính như sau:

  • Mức hưởng 100% chi phí KCB đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i Khoản 3, Điều 12 của Luật này bao gồm: sỹ quan quân đội, công an nhân dân, các học viên lực lượng vũ trang nhân dân, công an nhân dân; người có công với cách mạng và thân nhân; trẻ em; người hưởng trợ cấp hàng tháng; hộ nghèo…
  • Mức hưởng 100% chi phí KCB đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và KCB tại tuyến xã.
Từ 01/01/2021 thông tuyến BHYT cấp tỉnh chính thức được áp dụng.

Từ 01/01/2021 thông tuyến BHYT cấp tỉnh chính thức được áp dụng.

Mức hưởng 100% chi phí KCB khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi KCB không đúng tuyến.

  • Mức hưởng 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, thân nhân người có công với cách mạng, hộ cận nghèo.
  • Mức hưởng 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

Đặc biệt theo quy định tại Khoản 6, Điều 22, Luật Bảo hiểm y tế số 46/VBHN-VPQH bắt đầu từ ngày ngày 01/01/2021, quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng KCB đúng tuyến cho người tham gia BHYT khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước.

Như vậy bắt đầu từ 01/01/2021 việc thông tuyến BHYT cấp tỉnh bắt đầu được triển khai thực hiện. Người dân được hưởng mức KCB BHYT đúng tuyến khi đi KCB tại bất cứ cơ sở KCB BHYT nào trong cùng địa bàn tỉnh.

Thông tuyến bảo hiểm y tế tuyến là một trong những chính sáng mang đến rất nhiều lợi ích cho người dân. Việc KCB tại các cơ sở KCB khác nhau phù hợp với nhu cầu người bệnh được thực hiện hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng KCB tốt hơn phục vụ lợi ích cho người dân.

Một trả lời tới to “Thông tuyến bảo hiểm y tế – người dân hưởng lợi ”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.