Quy định về mức lương đóng BHXH bắt buộc năm 2021

Mức lương đóng BHXH bắt buộc năm 2021 được quy định bởi Luật BHXH năm 2014. Người lao động lưu ý mức đóng BHXH của mình để tính mức hưởng các chế độ khi tham gia BHXH. 1. Mức đóng BHXH bắt buộc năm 2021 Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 89,