Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký BHXH lần đầu

Doanh nghiệp đăng ký BHXH lần đầu làm hồ sơ và thủ tục theo quy định của Pháp theo hướng dẫn tại Quyết định số 772/QĐ-BHXH. Doanh nghiệp lưu ý chuẩn bị đủ giấy tờ và thực hiện tuần tự các bước để hồ sơ được thông qua nhanh chóng. 1. Lập hồ sơ đăng