thay đổi mới trong luật bảo hiểm y tế 2020

Cập nhật 4 điểm mới trong luật bảo hiểm y tế 2020

Thay đổi luật là cách thức để giúp thích nghi với điều kiện thực tế hiện tại. Điều này giúp mang lại nhiều mặt tích cực hơn là tiêu cực đối với người tham gia đóng bảo bào hiểm y tế. vậy cụ thể  Luật bảo hiểm y tế 2020 có những đổi mới gì