Quy định về mức lương đóng BHXH bắt buộc năm 2021

Mức lương đóng BHXH bắt buộc năm 2021 được quy định bởi Luật BHXH năm 2014. Người lao động lưu ý mức đóng BHXH của mình để tính mức hưởng các chế độ khi tham gia BHXH.

1. Mức đóng BHXH bắt buộc năm 2021

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 89, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc bao gồm những khoản sau đây:

(1) Mức lương

Căn cứ theo quy định Mức lương, ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của pháp luật lao động mà hai bên đã thỏa thuận. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.

(2) Phụ cấp lương

Phụ cấp lương là các khoản phụ cấp mà hai bên đã thỏa thuận, cụ thể:

  • Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.
  • Các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động.

(3) Các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật

Các khoản bổ sung khác được quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 4, Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH cụ thể gồm:

“Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.”

Như vậy, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc sẽ gồm 3 thành phần chính là tiền lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo lương.

Xem thêm >>> Tổng hợp các chế độ của bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện hành

2. Quy định về mức đóng BHXH tối thiểu và tối đa

Mức đóng BHXH tối thiểu và tối đa năm 2021 được quy định cụ thể như sau:

Mức đóng BHXH bắt buộc năm 2021 tối thiểu và tối đa.

2.1 Quy định về mức lương đóng BHXH bắt buộc tối thiểu

Căn cứ theo quy định Khoản 2, Điều 6, Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 thì mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối thiểu không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng và tùy theo từng đối tượng sẽ cao hơn  ít nhất 7% hoặc 5% so với mức lương tối thiểu vùng.

Cụ thể mức lương đóng BHXH bắt buộc tối thiểu dự kiến năm 2021 như bảng sau:

 (Đơn vị: đồng/tháng)

Vùng

Người làm việc trong điều kiện bình thường Người đã qua học nghề, đào tạo nghề Người làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm Người làm việc trong điều kiện đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
Công việc giản đơn Công việc yêu cầu đã qua học nghề, đào tạo nghề Công việc giản đơn Công việc yêu cầu đã qua học nghề, đào tạo nghề
Vùng I 4.420.000 4.729.400 4.641.000 4.965.870 4.729.400 5.060.458
Vùng II 3.920.000 4.194.400 4.116.000 4.404.120 4.194.400 4.488.008
Vùng III 3.430.000 3.670.100 3.601.500 3.853.605 3.670.100 3.927.007
Vùng IV 3.070.000 3.284.900 3.223.500 3.449.145 3.284.900 3.514.843

Bảng dự kiến mức đóng BHXH bắt buộc năm 2021.

2.2 Mức đóng BHXH tối đa 

Theo quy định mức lương đóng BHXH tối đa bằng 20 tháng lương cơ sở. Hiện nay, mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng (theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ).

Như vậy cho đến khi chưa có quyết định tăng mức lương cơ sở thì mức đóng BHXH tối đa của người lao động mỗi tháng là: 20 x 1,49 = 29,8 triệu đồng/tháng.

Kết luận

Trên đây là chia sẻ về mức lương đóng BHXH năm 2021 mà người lao động cần nắm được để chủ động trong công việc và đảm bảo lợi ích cho mình. Người lao động vui lòng truy cập website https://ebh.vn để tìm hiểu các quy định mới nhất liên quan đến tiền lương và các chế độ BHXH.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.