Quy định đóng bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp và người lao động

Quy định đóng bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp và người lao động được điều chỉnh bởi Nghị định 58/2020/NĐ-CP. Theo đó, mức đóng vào quỹ TNLĐ – BNN có một vài điểm đáng chú ý, doanh nghiệp cần nắm được.

Theo Quy định về đóng bảo hiểm xã hội doanh nghiệp đủ điều kiện chỉ phải đóng 21,3% vào quỹ BHXH.

Theo Nghị định 58/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/7/2020 doanh nghiệp đủ điều kiện sẽ được điều chỉnh mức đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN). Theo đó các doanh nghiệp này sẽ có mức đóng vào quỹ TNLĐ-BNN thấp hơn bình thường.

Cụ thể, từ ngày 15/7/2020 mức đóng vào quỹ hưu trí (HT), quỹ ốm đau, thai sản (ÔĐ-TS), quỹ TNLĐ-BNN, BHTN, BHYT; cụ thể được quy định như sau:

1. Đối với người lao động Việt Nam

Trường hợp doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn và có quyết định chấp thuận của Bộ LĐ-TB&XH:

Người sử dụng lao động Người lao động
BHXH BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT
HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN
14% 3% 0.3% 1% 3% 8% 1% 1.5%
21.3% 10.5%
Tổng cộng 31.8%

Bảng 1.1 Quy định đóng bảo hiểm xã hội đối với lao động người Việt Nam khi được giảm mức đóng BHXH

– Trường hợp doanh nghiệp không có gửi văn bản đề nghị hoặc đã hết thời gian được đóng với mức thấp hơn:

Người sử dụng lao động Người lao động
BHXH BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT
HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN
14% 3% 0.5% 1% 3% 8% 1% 1.5%
21.5% 10.5%
Tổng cộng 32%

Bảng 1.2 Quy định đóng BHXH đối với lao động người Việt Nam

Qua Bảng 1.1 và Bảng 1.2 ta có thể thấy doanh nghiệp đủ điều kiện được thông qua đóng BHXH với mức thấp hơn 0,2%. Tuy nhiên, sau thời gian được xét duyệt doanh nghiệp sẽ phải đóng BHXH lại mức ban đầu.

2. Đối với người lao động nước ngoài

Hiện nay rất nhiều doanh nghiệp sử dụng lao động là người nước ngoài. Quy định về mức đóng BHXH đối với người lao động là người nước ngoài cũng khác so với người lao động Việt Nam.

– Trường hợp Doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn và có quyết định chấp thuận của Bộ LĐ-TN&XH:

Người sử dụng lao động Người lao động
BHXH BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT
HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN
3% 0.3% 3% 1.5%
6.3% 1.5%
Tổng cộng 7.8%

Bảng 2.1 Quy định đóng BHXH đối với lao động người nước ngoài khi được giảm mức đóng BHXH

– Trường hợp Doanh nghiệp không có gửi văn bản đề nghị hoặc đã hết thời gian được đóng với mức thấp hơn:

Người sử dụng lao động Người lao động
BHXH BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT
HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN
3% 0.5% 3% 1.5%
6.5% 1.5%
Tổng cộng 8%

Bảng 2.2 Quy định đóng BHXH đối với lao động người nước ngoài

Từ ngày 01/01/2022, người sử dụng lao động đóng 14% vào quỹ hưu trí, tử tuất và người lao động đóng 8% vào quỹ hưu trí, tử tuất. Mức đóng này bổ sung thêm Bảng 2.1 và Bảng 2.2. 

Như vậy, theo quy định đóng bảo hiểm xã hội, mức đóng vào quỹ TNLĐ-BNN sẽ được giảm khi doanh nghiệp gặp khó khăn. Các doanh nghiệp đủ điều kiện được giảm mức đóng bảo hiểm xã hội sẽ phải làm hồ sơ nộp lên cơ quan BHXH nơi doanh nghiệp đăng ký để được sớm xét duyệt. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *