Mã thẻ bảo hiểm y tế mới theo quy định năm 2021

Quyết Định số 1666/QĐ-BHXH ban hành ngày 03/12/2020 quy định về việc ban hành mẫu thẻ Bảo hiểm y tế mới. Theo đó, quy định về mã thẻ bảo hiểm y tế mới đã được thay đổi so với mã thẻ BHYT hiện hành. Để hiueer rõ hơn vấn đề này mời bạn đọc hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây

1. Mã thẻ BHYT mới theo quy định kể từ 2021

Mã thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) mới và mã thẻ BHYT cũ có sự khác biệt rõ rệt. Mã thẻ BHYT nhằm gia tăng nhiều tiện ích cho người tham gia BHYT. 

1.1 Quy định về mã thẻ BHYT mới 

Căn cứ theo Điều 2, Quyết định 1351/QĐ-BHXH, mã thẻ BHYT cũ được quy định gồm 15 ký tự, được chia thành 04 ô như sau:

 • Hai ký tự đầu (ô thứ 1): được ký hiệu bằng chữ, là mã đối tượng tham gia BHYT. 
 • Ký tự tiếp theo (ô thứ 2): được ký hiệu bằng số (theo số thứ tự từ 1 đến 5) là mức hưởng BHYT. 
 • Hai ký tự tiếp theo (ô thứ 3): được ký hiệu bằng số (từ 01 đến 99) là mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi phát hành thẻ BHYT.
 • Mười ký tự cuối (ô thứ 4): là mã số BHXH cũng là số định danh cá nhân của người tham gia. 

Mã thẻ BHYT theo quy định cũ gồm 15 ký tự, bao gồm cả ký tự bằng số và ký tự bằng chữ. Các ký tự sẽ thể hiện thông tin khác nhau.

Mã thẻ BHYT theo quy định mới thay đổi chỉ gồm 10 ký tự:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Điều 3, Quyết Định số 1666/QĐ-BHXH quy định về mã thẻ BHYT mới sẽ chỉ gồm 10 ký tự là mã số BHXH của người tham gia BHYT. 

Như vậy, giữ lại ô thứ 4, gồm 10 ký tự cuối của mã BHYT cũ. Các ô thứ nhất, thứ 2 và thứ 3 là ký tự là mã đối tượng tham gia, mã mức hưởng BHYT, mã ký hiệu vùng được loại bỏ khỏi mã số BHYT. 

1.2 Quy định về các thông tin khác trên phôi thẻ BHXH

Bên cạnh mã số thẻ BHYT thì các thông tin khác in trên phôi thẻ được quy định như sau:

 • Họ và tên: in họ và tên của người tham gia BHYT bằng chữ in hoa.
 • Ngày sinh: in ngày, tháng, năm sinh của người tham gia BHYT.
 • Giới tính: in nam hoặc nữ theo hồ sơ đăng ký tham gia BHYT.
 • Mã mức hưởng BHYT: in (01 ký tự: theo số thứ tự từ 1 đến 5) ký hiệu mức hưởng của người tham gia BHYT.
 • Mã nơi đối tượng sinh sống: in (02 ký tự: K1/K2/K3) ký hiệu nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT, đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và ký hiệu nơi người tham gia BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo.

mã thẻ bảo hiểm y tế mới trên mẫu thẻ BHYT mới kể từ năm 2021

 • Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu: in tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu do người tham gia BHYT đăng ký.
 • Giá trị sử dụng: in giá trị sử dụng thẻ từ ngày …/…/…
 • Thời điểm đủ 05 năm liên tục: in từ ngày …/…/… tham gia BHYT đủ 05 năm liên tục theo quy định hiện hành, cụ thể:
 • Những người đã có đủ 05 năm tham gia BHYT liên tục trở lên tính đến ngày 01/01/2015 thì in từ ngày 01/01/2015.
 • Từ ngày 01/01/2015 trở đi, những người tham gia BHYT chưa đủ hoặc bắt đầu đủ 05 năm liên tục thì in từ ngày đầu tiên của năm thứ 6.
 • Nơi cấp, đổi thẻ BHYT: in tên địa danh của huyện và tỉnh nơi cơ quan BHXH in cấp, đổi thẻ BHYT cho người tham gia.
 • Chữ ký: in chức danh, chữ ký quét và họ tên của Trưởng Ban Quản lý Thu – Sổ, Thẻ (hoặc người đứng đầu đơn vị thuộc BHXH Việt Nam được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam giao ký thừa lệnh).
 • Vị trí dán ảnh: in khung trống nét đơn màu đen kích thước 20mm x 30mm để chờ dán ảnh.
 • Vị trí mã vạch: in mã vạch hai chiều (chứa các thông tin trên thẻ và chuỗi ký tự kiểm tra).

2. Thời gian áp dụng mã thẻ BHYT mới 

Căn cứ theo Điều 5, Quyết Định số 1666/QĐ-BHXH, quyết định này sẽ chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/1/2021 thay thế Quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 02/12/2014. Như vậy mã thẻ bảo hiểm y tế mới sẽ chính thức được áp dụng kể từ thời gian ngày 01/4/2021.

Các đơn vị tổ chức thực Tổ chức thực hiện quyết định bao gồm:

 • Trung tâm Công nghệ thông tin căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao điều chỉnh các phần mềm nghiệp vụ và hướng dẫn tổ chức thực hiện để đáp ứng yêu cầu in, cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT theo quy định tại Quyết định này.
 • Trưởng Ban Quản lý Thu – Sổ, Thẻ, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Giám đốc Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Người tham gia BHYT muốn được cấp thẻ, đổi thẻ BHYT mới sẽ làm hồ sơ cấp thẻ đổi thẻ BHXH mới nộp lên cơ quan BHXH. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tổ chức BHYT sẽ chuyển thẻ bảo hiểm y tế cho cơ quan, tổ chức quản lý đối tượng hoặc cho người tham gia BHYT.

Mã thẻ bảo hiểm y tế là thông tin quan trọng để người tham gia BHYT có thể tra cứu thông tin tham gia BHYT của cá nhân. Mã thẻ BHYT cũng là căn cứ quan trọng để các cơ sở y tế, các cơ quan BHXH quản lý người tham gia. Sự thay đổi của mã thẻ BHYT năm 2021 để có thể tra cứu thông tin dễ dàng trên hệ thống cổng thông tin điện tử của cơ quan BHXH Việt Nam hay trên thiết bị di động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.