Công ty nợ BHXH, thẻ BHYT có được gia hạn?

Công ty nợ BHXH, thẻ BHYT có được gia hạn không? Đây là nội dung được rất nhiều người lao động quan tâm. Công ty nợ tiền BHXH đồng nghĩa với việc người lao động chưa được đóng tiền BHYT. Điều này khiến người lao động gặp khó khăn nếu phải đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Khi công ty nợ BHXH, thẻ BHYT không được gia hạn.

1. Thẻ bảo hiểm y tế

Thẻ bảo hiểm y tế là căn cứ quan trọng để bệnh nhân được hưởng BHYT khi đi khám chữa bệnh. Thẻ BHYT do cơ quan bảo hiểm xã hội phát hành, phản ánh thông tin xác định quyền hưởng BHYT của người tham gia gồm có:

  • Thông tin cá nhân của người tham gia bảo hiểm y tế, bao gồm: Họ và tên; giới tính; ngày tháng năm sinh; địa chỉ nơi cư trú hoặc nơi làm việc.
  • Mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định tại Điều 14 Nghị định này.
  • Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng.
  • Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu.
  • Thẻ bảo hiểm y tế được gia hạn

Người lao động thẻ bảo có thẻ BHYT sắp hết giá trị sử dụng thì trước đó 30 ngày sẽ phải tiến hành làm thủ tục xin gia hạn thẻ BHYT để tham gia BHYT liên tục. Đối với trường hợp thẻ BHYT hết giá trị sử dụng thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày BHYT hết hạn người sử dụng thẻ phải tiến hành làm thủ tục xin gia hạn thẻ BHYT. Khi đó, BHYT sẽ có giá trị tiếp nối với ngày hết hạn trên thẻ bảo hiểm y tế cũ.

2. Công ty nợ BHXH, thẻ BHYT có được gia hạn không?

Căn cứ Khoản 9 Điều 13 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT như sau:

9. Giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế quy định tại Điều này tương ứng số tiền đóng bảo hiểm y tế theo quy định, trừ đối tượng là trẻ em dưới 6 tuổi.”

Như vậy, nếu công ty chưa đóng tiền thì thẻ bảo hiểm y tế của người lao động chưa được gia hạn giá trị sử dụng. Thẻ sẽ được tiếp tục gia hạn khi công ty hoàn thành nghĩa vụ đóng BHXH.

Giá trị sử dụng của thẻ BHYT tương ứng số tiền đóng BHYT theo quy định.

Căn cứ quy định tại Điều 2, Khoản 5 Điều 3, Khoản 1, 2, 3 Điều 17, Khoản 2 Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Khoản 3, Điều 49, Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014 nêu rõ:

  • Cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng BHYT mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quy định của pháp luật thì phải đóng đủ số tiền chưa đóng và nộp số tiền lãi bằng hai lần mức lãi suất liên ngân hàng tính trên số tiền, thời gian chậm đóng.
  • Phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ BHYT.

Thời gian đóng BHXH là thời gian được tính từ khi bắt đầu đóng BHXH cho đến khi dừng đóng. Trường hợp đóng BHXH không liên tục thì thời gian đóng BHXH là tổng thời gian đã đóng BHXH.

Công ty nợ BHXH, thẻ BHYT không được gia hạn. Như vậy trong trường hợp người lao động phải khám chữa bệnh trong thời gian công ty nợ BHXH cần phải yêu cầu đơn vị, công ty ưu tiên đóng bảo hiểm xã hội cho mình để được gia hạn BHYT. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.