Chế độ nghỉ hưu trước tuổi đối với giáo viên như thế nào?

   Hiện nay, chế độ nghỉ hưu trước tuổi đối với giáo viên như thế nào? Bài viết hôm nay Bảo hiểm xã hội điện tử eBH sẽ giúp các bạn tìm hiểu rõ hơn và phân tích các lợi ích, thiệt hại khi nghỉ hưu trước tuổi áp dụng cho đối tượng giáo viên.

1. Căn cứ xác định chế độ nghỉ hưu trước tuổi

Rất nhiều trường hợp giáo viên nghỉ hưu trước tuổi tuy nhiên sẽ xét trong hai trường hợp giáo viên nghỉ hưu trước tuổi do tinh giảm biên chế và không phải tinh giản biên chế. Đối với trường hợp giáo viên nghỉ hưu trước tuổi do không phải tinh giản biên chế thường là do sức khỏe yếu, không cho phép hoặc không đủ điều kiện để giảng dạy.

Căn cứ xác định chế độ nghỉ hưu trước tuổi.

Căn cứ xác định chế độ nghỉ hưu trước tuổi được quy định chung giống như những lao động khác. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định tuổi nghỉ hưu của giáo viên là nam đủ 60 tuổi và nữ đủ 55 tuổi. 

Tuy nhiên, theo luật mới của Bộ luật lao động được thông qua vào ngày 20/11/2019 tại kỳ họp Quốc hội XIV, trong điều kiện lao động bình thường độ tuổi nghỉ hưu mới tăng từ 60 lên 62 tuổi với nam và từ 55 lên 60 tuổi với nữ, áp dụng tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình theo quy định.

Như vậy các trường hợp giáo viên nghỉ hưu trước 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035 và đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 được tính là nghỉ hưu trước tuổi. Trường hợp giáo viên nghỉ hưu từ năm 2021 được tính theo lộ trình:

 •  Đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng. 
 • Đủ 55 tuổi 4 tháng với lao động nữ, sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng. 

2. Chế độ nghỉ hưu trước tuổi đối với giáo viên 

Đối với trường hợp giáo viên nghỉ hưu trước tuổi được quy định tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính Phủ và Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được chia ra làm chế độ nghỉ hưu trước tuổi không do tinh giảm biên chế và do tinh giảm biên chế.

2.1 Chế độ nghỉ hưu trước tuổi không do tinh giảm biên chế

Chế độ nghỉ hưu trước tuổi đối với giáo viên không do tinh giảm biên chế được áp dụng và căn cứ vào Điều 54, Điều 55, Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Căn cứ vào luật xét chế độ nghỉ hưu trước tuổi cho giáo viên.

Theo luật muốn nghỉ hưu trước tuổi cán bộ là giáo viên phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về số năm đóng bảo hiểm, số năm công tác và các điều kiện về suy giảm sức khỏe. 

Chế độ nghỉ hưu trước tuổi đối với giáo viên 

Chế độ nghỉ hưu trước tuổi không do tinh giảm biên chế được xét trong các trường hợp sau:

Giáo viên đã có 20 năm tham gia BHXH và đáp ứng đủ các điều kiện sau thì sẽ được hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi:

 • Nam tuổi đủ 54 và nữ tuổi đủ 49, tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 61% – 80%. Điều kiện này áp dụng trong năm 2019. Năm 2020, độ tuổi nghỉ hưu của giáo viên trong trường hợp này sẽ tăng lên 1 tuổi (nam là 55 và nữ là 50).
 • Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và tỷ lệ suy giảm khả năng lao động tối thiểu là 81%.
 • Trường hợp tỷ lệ suy giảm khả năng lao động ít nhất là 61% và đã từng có ít nhất 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại hay nguy hiểm theo quy định của Pháp luật.

Chế độ nghỉ hưu trước tuổi của giáo viên không do tinh giảm biên chế.

Nếu công chức không thuộc diện tinh giản biên chế nhưng đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Điều 55, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì mức lương hưu được tính như sau:

Chế độ nghỉ hưu trước tuổi đối với giáo viên không do tinh giảm biên chế:

 • Được hưởng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội.
 • Nếu nghỉ hưu từ năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm, sau đó cứ mỗi năm được tính thêm 2%.
 • Mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi giảm đi 2%.

2.2 Chế độ nghỉ hưu trước tuổi đối với giáo viên do tinh giảm biên chế

Chính sách nghỉ hưu trước tuổi với công chức thuộc diện tinh giản biên chế được quy định tại Điều 8, Nghị định 108/2014/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 113/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau:

2.2.1 Áp dụng với giáo viên công chức nam đủ 50 tuổi – đủ 53 tuổi, nữ đủ 45 tuổi – đủ 48 tuổi

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP, đối tượng quy định tại Điều 6, Nghị định này đóng bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội) đủ 20 năm trở lên, trong đó có 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên:

Chế độ của giáo viên công chức nam đủ 50 tuổi – đủ 53 tuổi, nữ đủ 45 tuổi – đủ 48 tuổi nghỉ hưu do tinh giảm biên chế.

Chế độ nghỉ hưu trước tuổi đối với giáo viên 

Chế độ nghỉ hưu trước tuổi bao gồm:

 • Được hưởng chế độ hưu trí, quyền lợi theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội
 • Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu sớm
 • Căn cứ Điểm b, Khoản 1, Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội (nam từ đủ 55 – 60 tuổi; nữ từ đủ 50 – 55 tuổi) giá viên về hưu sớm được hưởng trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi.
 • Được trợ cấp 05 tháng tiền lương nếu đủ 20 năm đầu công tác có đóng đủ bảo hiểm xã hội; từ năm từ 21 trở đi, mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

2.2.2 Áp dụng với giáo viên công chức nam đủ 55 tuổi – đủ 58 tuổi, nữ từ đủ 50 – đủ 53 tuổi

Căn cứ Khoản 2, Điều 8, Nghị định 108/2014/NĐ-CP đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên được hưởng:

 • Được hưởng chế độ hưu trí, quyền lợi theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.
 • Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu sớm.
 • Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác có đóng đủ bảo hiểm xã hội; từ năm từ 21 trở đi, mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.
 • Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tuổi tối thiểu tại điểm a, khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội (nam từ đủ 60 tuổi; nữ từ đủ 55 tuổi). 

2.2.3 Áp dụng với công chức nam trên 53 tuổi – dưới 55 tuổi; nữ trên 48 tuổi đến dưới 50 tuổi

Căn cứ vào Khoản 3, Điều 8, Nghị định 108/2014/NĐ-CP điều kiện cán bộ, công chức viên chức là giáo viên đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, bao gồm 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

 • Hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội
 • Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi

2.2.4 Áp dụng đối với công chức nam trên 58 tuổi đến dưới 60 tuổi, nữ trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi

Căn cứ vào Khoản 4, Điều 8, Nghị định 108/2014/NĐ-CP điều kiện được hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi đối với giáo viên là đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên.

 • Được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội
 • Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Khi nghỉ hưu trước tuổi giáo viên là cán bộ, công chức, viên chức sẽ được hưởng chế độ hưu trí như quy định. Nếu thuộc trường hợp tinh giản biên chế mà phải nghỉ hưu trước tuổi, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được hưởng thêm nhiều lợi ích hơn.

Như vậy, chế độ nghỉ hưu trước tuổi đối với giáo viên trong các trường hợp để có quyết định nghỉ hưu đúng đắn, hưởng lưu hưu khi về già và nhận các chế độ đãi ngộ tốt nhất. Khi tuổi nghỉ hưu tăng lên cần lưu ý tuổi nghỉ hưu trước thời hạn theo cách tính mới để không bị tính nhầm hoặc tính sai gây ảnh hưởng đến chế độ hưu trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.