Bảo hiểm xã hội điện tử Hà Nội – sự thay đổi cần thiết trong công cuộc cải cách hành chính

Cải cách thủ tục hành chính (CTTHC) là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng tham gia, đối tượng thụ hưởng và các tổ chức, doanh nghiệp. Trong đó giải pháp tối ưu để thực hiện CCTTHC là đẩy mạnh ứng dụng CNTT, hoàn thiện các