Cập nhập luật bảo hiểm xã hội mới nhất 2021

Cập nhật luật bảo hiểm xã hội mới nhất 2021. Người lao động lưu ý những thay đổi về thời gian hưởng lương hưu được áp dụng từ 1/1/2021 để chủ động trong công việc. 

1. Căn cứ Pháp luật thực hiện luật bảo hiểm xã hội

Năm 2021, các quy định và chính sách về bảo hiểm xã hội (BHXH) vẫn được thực hiện theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (Luật số: 58/2014/QH13) ban hành ngày 20/11/2014. 

Tuy nhiên, từ ngày 1/1/2021 Bộ luật lao động 2019 chính thức có hiệu lực, theo đó có nhiều điểm mới sửa đổi và bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành. Các điểm mới xoay quanh điều kiện hưởng lương hưu của các đối tượng tham gia BHXH.

2. Cập nhật luật bảo hiểm xã hội mới 2021

Căn cứ vào Khoản 2, Điều 169, Bộ Luật lao động 2019 quy định về độ tuổi nghỉ hưu mới được áp dụng theo lộ trình như sau:

 • Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.
 • Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.
Tăng độ tuổi nghỉ hưu theo lộ trình áp dụng từ năm 2021 dẫn đến thay đổi điều kiện hưởng lương hưu của người lao động.

Căn cứ vào Điều 54, Luật Bảo hiểm xã hội và Bộ luật lao động 2019 độ tuổi nghỉ hưu thay đổi do đó điều kiện hưởng lương hưu cũng thay đổi theo. Cụ thể năm 2021 các đối tượng sẽ có điều kiện hưởng lương hưu như sau:

2.1 Điều kiện hưởng lương hưu áp dụng cho lao động tham gia BHXH bắt buộc

Năm 2021, điều kiện hưởng lương hưu của người lao động, cán bộ, công chức khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên cụ thể là:

 • Lao động nam đủ 60 tuổi 03 tháng; nữ đủ 55 tuổi 04 tháng (trước đây là 60 tuổi với nam; 55 tuổi với nữ).
 • Lao động nam đủ 55 tuổi 03 tháng, nữ đủ 50 tuổi 04 tháng và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021.
 • Lao động nam đủ 50 tuổi 03 tháng; nữ đủ 45 tuổi 04 tháng và có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò (trước đây từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi)
 • Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao (trước đây không quy định “khi thực hiện nhiệm vụ”)

2.2 Điều kiện hưởng lương hưu áp dụng cho quân nhân chuyên nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan

Năm 2021 điều kiện hưởng lương hưu áp dụng cho quân nhân chuyên nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Lao động nam đủ 55 tuổi 03 tháng, nữ đủ 50 tuổi 04 tháng, trừ trường hợp Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Công an nhân dân, Luật Cơ yếu, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng có quy định khác (trước đây nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi)
 • Lao động nam từ đủ 50 tuổi 03 tháng, nữ từ đủ 45 tuổi 04 tháng, có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021.
 • Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao (trước đây không quy định “khi thực hiện nhiệm vụ”).

2.3 Điều kiện hưởng lương hưu áp dụng cho lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã 

Năm 2021, lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia BHXH khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng BHXH và nam đủ 60 tuổi 03 tháng, nữ đủ 55 tuổi 04 tháng.

Người lao động tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu khi đủ 60 tuổi 03 tháng với nam, 55 tuổi 04 tháng với nữ.

3. Điều kiện hưởng lương hưu đối với người tham gia BHXH tự nguyện

Căn cứ theo quy định tại Điều 73, Luật Bảo hiểm xã hội và quy định về tuổi nghỉ hưu mới tại Bộ luật lao động 2019 thì điều kiện hưởng lương hưu đối với người lao động tham gia BHXH tự nguyện như sau:

Năm 2021, công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì được tham gia BHXH tự nguyện để hưởng chế độ hưu trí và tử tuất. Người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 • Đủ 60 tuổi 03 tháng với nam, 55 tuổi 04 tháng với nữ (trước đây đủ 60 tuổi với nam, 55 tuổi với nữ).
 • Đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.

So với người tham gia BHXH bắt buộc thì người lao động tham gia BHXH tự nguyện không có các trường hợp được hưởng lương hưu sớm khi chưa đủ tuổi nghỉ hưu và chưa đủ thời gian tham gia BHXH.

Trên đây là những chia sẻ từ Bảo hiểm xã hội điện tử eBH về luật bảo hiểm xã hội mới nhất 2021 được áp dụng. Người lao động cần đặc biệt lưu ý để chủ động sắp xếp công việc cũng như chủ động về hưu khi đã đủ điều kiện để đảm bảo quyền lợi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.