Cách tính chế độ hưu trí theo công thức đơn giản và dễ hiểu nhất

Ngoài chế độ thai sản, ốm đau, thất nghiệp thì chế độ hưu trí là nội dung mà rất nhiều người lao động quan tâm. Đây là chính sách quan trọng mà lao động nên biết để hưởng quyền lợi sau nhiều năm làm việc và đóng BHXH. Vậy cách tính chế độ hưu trí như thế nào? Người lao động có thể tham khảo công thức tính trợ cấp một lần khi về hưu và lương hưu dưới đây.

                                   Cách tính chế độ hưu trí theo quy định mới nhất

I. Cách tính chế độ hưu trí khi hưởng lương hưu

Lương hưu = Tỷ lệ % hưởng lương hưu x mức bình quân tiền lương đóng BHXH theo tháng.

Theo đó, người lao động cần chú ý xác định đến tỷ lệ hưởng lương hưu và cách tính mức tiền lương bình quân đóng BHXH.

1. Cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu

Tỷ lệ hưởng lương hưu được quy định tại Điều 56 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Trong đó có phân chia tách biệt giữa lao động nam và lao động nữ.

Cách xác định tỷ lệ hưởng lương hưu đối với lao động nam

Tỷ lệ hưởng lương hưu đối với lao động nam được quy định căn cứ vào thời điểm nghỉ hưu:

 • Thời gian nghỉ hưu từ 01/01/2018, 16 năm đầu đóng BHXH tỷ lệ hưởng lương hưu sẽ là 45% mức lương bình quân. Sau đó, cứ thêm một năm tỷ lệ này tăng thêm 2%.
 • Thời gian nghỉ hưu từ 01/01/2019, 17 năm đầu đóng BHXH tỷ lệ hưởng lương hưu sẽ là 45% mức lương bình quân. Sau đó, cứ thêm một năm tỷ lệ này tăng thêm 2%.
 • Thời gian nghỉ hưu từ 01/01/2020, 18 năm đầu đóng BHXH tỷ lệ hưởng lương hưu sẽ là 45% mức lương bình quân. Sau đó, cứ thêm một năm tỷ lệ này tăng thêm 2%.
 • Thời gian nghỉ hưu từ 01/01/2021, 19 năm đầu đóng BHXH tỷ lệ hưởng lương hưu sẽ là 45% mức lương bình quân. Sau đó, cứ thêm một năm tỷ lệ này tăng thêm 2%.
 • Thời gian nghỉ hưu từ 01/01/2022, 20 năm đầu đóng BHXH tỷ lệ hưởng lương hưu sẽ là 45% mức lương bình quân. Sau đó, cứ thêm một năm tỷ lệ này tăng thêm 2%.
                             Tỷ lệ hưởng lương hưu ở các thời điểm được quy định khác nhau 

2. Cách xác định tỷ lệ hưởng lương hưu đối với lao động nữ

Đối với lao động nữ, thời gian nghỉ hưu từ 01/01/2018 trở đi thì tỷ lệ hưởng lương hưu bằng 45% mức lương bình quân của 15 năm đầu đóng BHXH. Sau đó, với mỗi năm đóng BHXH sau đó được tính thêm 2%.

3. Cách tính mức lương bình quân đóng BHXH 

Căn cứ vào Điều 62 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, mức tính bình quân tiền lương dựa vào các nhóm đối tượng sau:

a) Người lao động hưởng lương do Nhà nước chi trả

Những người lao động được Nhà nước trả lương hàng tháng sẽ tính mức lương bình quân để hưởng hưu trí như sau:

 • Thời gian đóng BHXH trước ngày 01/01/1995 thì mức lương bình quân là trung bình của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu.
 • Thời gian đóng BHXH từ 01/01/1995 – 31/12/2000 thì mức lương bình quân là trung bình của 6 năm cuối trước khi nghỉ hưu.
 • Thời gian đóng BHXH từ 01/01/2001 – 31/12/2006 thì mức lương bình quân là trung bình của 8 năm cuối trước khi nghỉ hưu.
 • Thời gian đóng BHXH từ 01/01/2007 – 31/12/2015 thì mức lương bình quân là trung bình của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu.
 • Thời gian đóng BHXH từ 01/01/2016 – 31/12/2019 thì mức lương bình quân là trung bình của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu.
 • Thời gian đóng BHXH từ 01/01/2020 – 31/12/2024 thì mức lương bình quân là trung bình của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu.
 • Thời gian đóng BHXH từ 01/01/2025 trở đi thì mức lương bình quân là trung bình của toàn bộ khoảng thời gian tham gia BHXH.
           Cách tính mức lương bình quân tháng đóng BHXH để làm căn cứ hưởng lương hưu

b) Đối tượng hưởng lương do người sử dụng lao động chi trả

Với những người lao động được người sử dụng lao động chi trả lương thì bình quân tiền lương sẽ tính bằng bình quân tiền lương tính theo tháng của toàn bộ số tháng tham gia BHXH. Chế độ tiền lương của nhóm đối tượng này căn cứ theo thỏa thuận, hợp đồng lao động và dữ liệu thể hiện trên sổ bảo hiểm xã hội.

c) Đối tượng vừa hưởng lương của Nhà nước, vừa có thời gian nhận lương từ người sử dụng lao động

Đối tượng này sẽ được tính mức bình quân tháng của tổng số tiền lương do cả Nhà nước và người sử dụng lao động chi trả. Thời gian tính là tổng số tháng đã tham gia BHXH ở cả hai khu vực.

II. Cách tính chế độ hưu trí khi trợ cấp một lần khi về hưu

Người lao động khi đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí thì ngoài tiền lương, còn được hưởng thêm trợ cấp một lần. Trợ cấp được áp dụng khi số năm thực tế lao động đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu là 75%. 

                                       Trợ cấp một lần khi về hưu cho người lao động

Khái niệm trợ cấp một lần khi về hưu hoàn toàn khác với hưởng BHXH một lần. Cách tính chế độ hưu trí khi trợ cấp một lần như sau: Cứ mỗi năm vượt quá số năm tương ứng tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì được hưởng thêm ½ bình quân tiền lương đóng BHXH tính theo tháng.

Trên đây là các hướng dẫn cách tính chế độ hưu trí bao gồm: cách tính lương hưu và cách tính trợ cấp một lần khi nghỉ hưu. Người lao động cần căn cứ các chỉ tiêu như số năm đóng BHXH, thời điểm nghỉ hưu, mức tiền lương bình quân đóng BHXH để tính hưởng chế độ tối đa nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.