Cập nhật thông tin liên hệ bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa

Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định và phát triển hệ thống an sinh xã hội trong toàn tỉnh, đóng vai trò nòng cốt trong việc chỉ đạo bảo hiểm xã hội cấp huyện thị xã trực thuộc và đưa ra chủ chương lên kế hoạch thực hiện các chính sách BHXH trong phạm vi toàn tỉnh. 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa

1. Địa chỉ bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thanh Hóa là cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh trực thuộc sự quản lý trực tiếp và toàn diện của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trụ sở của BHXH tỉnh Thanh Hóa được đặt tại thành phố Thanh Hóa.

Dưới đây là thông tin chi tiết:

 • Địa chỉ: số 47 Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
 • Số điện thoại: 02373 753850
 • Email: bhxh@thanhhoa.vss.gov.vn
 • Website:  https://thanhhoa.baohiemxahoi.gov.vn 
 • Thời gian làm việc: từ Thứ 2 – Thứ 6 từ  8h-17h. Nghỉ Thứ 7 và Chủ nhật các ngày trong tuần. Nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa đóng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, tạo thuận lợi cho việc đi lại trong quá trình làm việc và giải quyết chế độ cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. 

2. Chức năng và nhiệm vụ của bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa

Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa chịu sự quản lý trực tiếp của Cơ quan BHXH Việt Nam đồng thời chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Đồng thời có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản và trụ sở riêng thực hiện các chức năng nhiệm vụ độc lập. 

2.1 Chức năng của bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa

Căn cứ theo quy định tại Điều 1, Quyết định 2355/QĐ-BHXH năm 2022 quy định về chức năng của BHXH cấp tỉnh như sau:

 • Giúp Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi là Tổng Giám đốc) tổ chức thực hiện các chế độ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT); 
 • Tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); 
 • Quản lý và sử dụng các quỹ BHXH, BHYT, BHTN
 • Thanh tra chuyên ngành việc đóng BHXH, BHYT, BHTN và kiểm tra việc thực hiện các chế độ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Tổ chức, thực hiện các chế độ BHXH, BHYT trên địa bàn

2.2 Nhiệm vụ của bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa

Tại Điều 2, Quyết định 2355/QĐ-BHXH năm 2022 quy định về nhiệm vụ của bảo hiểm xã hội cấp tỉnh. Theo đó, cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa có các nhiệm vụ chính gồm:

 1. Xây dựng, trình Tổng Giám đốc kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về phát triển BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.
 2. Chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan để xây dựng, tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch lãnh đạo thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; 
 3. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.
 4. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định, cụ thể: khai thác, phát triển, quản lý người tham gia BHXH, BHTN, BHYT; Quản lý hệ thống tổ chức dịch vụ thu; Quản lý hệ thống tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn; tổ chức tập huấn nghiệp vụ trên địa bàn; tổ chức tập huấn nghiệp vụ; Cấp, quản lý mã số bảo hiểm xã hội; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; Giải quyết các chế độ Tổ chức chi trả các chế độ BHXH, BHTN; Tiếp nhận khoản kinh phí từ ngân sách Nhà nước chuyển sang; Tổ chức ký, thực hiện hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT với các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT có đủ điều kiện theo…
 5. Phối hợp với Sở Y tế và đơn vị liên quan, chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn 
 6. Thực hiện thanh tra chuyên ngành 
 7. Tổ chức thực hiện các hoạt động: đối thoại chính sách, tư vấn, giải đáp chính sách tại địa phương; xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân
 8. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Thực hiện công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, công tác pháp chế. Tổ chức triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN trong thực hiện nhiệm vụ. Xây dựng, áp dụng bộ chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI) của Bảo hiểm xã hội tỉnh theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
 9. Tổ chức thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và số hóa hồ sơ, tài liệu lưu trữ hành chính, nghiệp vụ;
 10. Tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT.
 11. Bồi dưỡng, tập huấn và hướng dẫn nghiệp vụ về BHXH, BHTN, BHYT và nghiệp vụ chuyên môn theo phân cấp quản lý cho công chức, viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh.
 12. Có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn.
 13. Đề xuất với Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiến nghị việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về BHXH, BHTN, BHYT; kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;
 14. Định kỳ cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng các chế độ, thủ tục thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động, người sử dụng lao động hoặc khi người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức công đoàn yêu cầu; cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 15. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương, các tổ chức, cá nhân tham giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định.
 16. Tổ chức thực hiện các quy chế, chương trình, kế hoạch phối hợp với các cơ quan, đơn vị theo ký kết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
 17. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra toàn diện Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
 18. Quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh.
 19. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, liên thông dữ liệu trong quản lý, điều hành Bảo hiểm xã hội tỉnh. Quản lý, cập nhật, khai thác, bảo mật và chịu trách nhiệm về dữ liệu công nghệ thông tin thuộc thẩm quyền của Bảo hiểm xã hội tỉnh theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo, thi đua – khen thưởng theo quy định.
 20. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Tổng Giám đốc giao và theo quy định của pháp luật.

BHXH tỉnh Thanh Hóa iải quyết chi trả chế độ BHXH, BHTN, BHYT cho người tham gia.

Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ của BHXH tỉnh Thanh Hóa, các cá nhân, tổ chức trên địa bàn thành phố Thanh Hóa có thể liên hệ trực tiếp khi cần giải quyết các công việc như đăng ký BHXH, cấp sổ BHXH, đóng nộp các quỹ BHXH, BHTN, BHYT hoặc giải quyết các chế độ cho người lao động.

3. Cơ cấu tổ chức và ban lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa

Cơ cấu tổ chức và ban lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa được thành lập căn cứ theo quy định tại Điều 3 và Khoản 2, Điều 4, Quyết định 2355/QĐ-BHXH.

3.1 Cơ cấu tổ chức 

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 4, Quyết định 2355/QĐ-BHXH Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa là Bảo hiểm xã hội tỉnh thuộc Nhóm 2 theo đó cơ cấu tổ chức sẽ gồm có:

 • Phòng Quản lý Thu – Sổ, Thẻ.
 • Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội.
 • Phòng Giám định bảo hiểm y tế.
 • Phòng Kế hoạch – Tài chính.
 • Phòng Thanh tra – Kiểm tra.
 • Phòng Tổ chức cán bộ.
 • Phòng Truyền thông.
 • Phòng Công nghệ thông tin.
 • Văn phòng.

Theo quy định các Phòng và Văn phòng trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh hóa có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao đối với từng lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của Tổng Giám đốc. Ngoài ra sẽ chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh và chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

3.2 Ban lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Thanh Hóa 

Ban lãnh đạo BHXH tỉnh sẽ gồm 01 giám đốc và các phó giám đốc. Số lượng phó giám đốc do Tổng Giám đốc quy định. Các phó giám đốc sẽ giúp việc cho giám đốc theo công việc được phân công hoặc ủy quyền,giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh là người chịu trách nhiệm cuối cùng đối với các công việc phân công hoặc ủy quyền cho phó giám đốc.

4. Bảo hiểm xã hội huyện trực thuộc quản lý của bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh hóa 

Tỉnh Thanh Hóa là một trong những tỉnh thành có nhiều huyện thị xã nhất nước ta. Mỗi huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh sẽ có 01 cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện phụ trách. Cụ thể gồm có: 

STTCơ quan BHXH cấp huyện trực thuộc quản lý của BHXH tỉnh Thanh Hóa
1Bảo hiểm xã hội thành phố trực thuộc tỉnh thanh Hóa
Bảo hiểm xã hội thành phố Sầm Sơn
2Bảo hiểm xã hội thị xã trực thuộc tỉnh Thanh Hóa
Bảo hiểm xã hội thị xã Bỉm SơnBảo hiểm xã hội thị xã Nghi Sơn
3Bảo hiểm xã hội huyện  trực thuộc tỉnh Thanh Hóa
Bảo hiểm xã hội  huyện Bá ThướcBảo hiểm xã hội huyện Nga Sơn
Bảo hiểm xã hội  huyện Cẩm ThủyBảo hiểm xã hội  huyện Ngọc Lặc
Bảo hiểm xã hội  huyện Đông SơnBảo hiểm xã hội huyện Như Thanh
Bảo hiểm xã hội  huyện Hà TrungBảo hiểm xã hội  huyện Như Xuân
Bảo hiểm xã hội  huyện Hậu LộcBảo hiểm xã hội  huyện Nông Cống
Bảo hiểm xã hội huyện Hoằng HóaBảo hiểm xã hội huyện Quan Hóa
Bảo hiểm xã hội huyện Lang ChánhBảo hiểm xã hội huyện Quan Sơn
Bảo hiểm xã hội huyện Mường LátBảo hiểm xã hội huyện Quảng Xương
Bảo hiểm xã hội huyện Triệu SơnBảo hiểm xã hội huyện Thạch Thành
Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh LộcBảo hiểm xã hội huyện Thiệu Hóa
Bảo hiểm xã hội huyện Yên ĐịnhBảo hiểm xã hội huyện Thọ Xuân
Bảo hiểm xã hội huyện Thường Xuân

Bảo hiểm xã hội cấp huyện chịu sự quản lý trực tiếp toàn diện của bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về phát triển BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn từng huyện và chương trình công tác hàng năm đồng thời tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.

Trên đây là thông tin về Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa, Bảo hiểm xã hội điện tử hy vọng sẽ giúp bạn đọc nắm rõ hơn về địa chỉ, chức năng và nhiệm vụ của BHXH tỉnh. Để được tư vấn hỗ trợ các thông tin, chính sách liên quan đến chế độ BHXH, chế độ BHYT hoặc chế độ BHTN cá nhân và tổ chức có thể gọi điện theo đường dây nóng của BHXH tỉnh thanh hóa để trực tiếp được hỗ trợ.

Thu Hương

Có thể bạn quan tâm!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.